Z6_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1SC7
Z7_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1SS3

Други бедствени ситуации

Дата на публикуване: 15.06.2021
Последна актуализация: 15.06.2021

Действия при гръмотевична буря, смерч, силен вятър (ураган) и свлачище

ПРИ БЕДСТВИЕ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОНА НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ - ТЕЛЕФОН 112

СЪОБЩЕТЕ:

 • Кой се обажда (Вашето име);
 • Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: "бедствие" има ли пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка, място, местност или друго, по което да могат да се ориентират спасителните екипи).

Ако има ранени хора, посочете броя на пострадалите, по възможност вида на нараняванията и по възможност потърсете помощ от преминаващи хора, автомобили или близки обекти.

ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ

Всяка година в края на лятото се разразяват гръмотевични бури с мълнии и градушки, които причиняват значителни материални щети, а понякога и човешки жертви. Въпреки, че в днешно време има начини за защита от това природно явление, за хората, които работят на открито има риск.

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО НИ НАСТИГНЕ БУРЯ?

 • Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него.
 • Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си.
 • Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат гръмотевиците. Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.
 • Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.
 • Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега.
 • Когато се намирате в къща или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци.
 • По време на пътуване с кола приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат.
 • Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото в резултат на ел. напрежение.
 • За защита от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.
 • При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.

СМЕРЧ И СИЛНИ ВЕТРОВЕ (УРАГАНИ)

СМЕРЧЪТ е не толкова често, но е познато природно явление за някои райони на страната. Това е атмосферен вихър, който се движи с огромна скорост.  Възниква в буреносни облаци, близо до земната повърхност, долната му част наподобява обърната фуния. Води до разрушения, възможни са човешки жертви.  Силните ветрове са често явление за територията на страната, в някои случаи при особено голяма скорост на въздушните маси, представлява опасност за хората и може да нанесе материални щети.

НЕОБХОДИМО Е ДА ПРЕДПРИЕМЕМ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ

 • Спазване на строителните норми за постигане по-голяма устойчивост на сградите.
 • При възникване на смерч или необичайно силен вятър следете метеорологичните бюлетини, предавани по радиото и телевизията. Както при всяко природно бедствие, ако сте вкъщи, изключете тока, водата и газта.
 • Не оставайте на открито. Има опасност от падащи отломки от сградите и други предмети. Влезте вкъщи и затворете плътно вратите и прозорците. Смерчът засяга най-често покривните конструкции и горните етажи. Преценете и ако е необходимо използвайте за убежище мазето на сградата.
 • Ако сте далеч от дома си, влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.
 • Ако Ви завари на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи, дървета и от надвиснали скални маси. Потърсете подслон.
 • Ако сте на полето или в планината заемете ниски места и оврази до отминаване на опасността.

СВЛАЧИЩА

СВЛАЧИЩЕТО е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. Свлачищните процеси нямат внезапен характер и са достъпни за интервенция.   Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на бедствена ситуация. На територията на нашата страна свлачищата са около 1000 и са засегнали над 200 000 декара. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от активизирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури предприемат. Но всеки от нас е необходимо да знае как да предпази себе си и имуществото си.

ЗАПОМНЕТЕ!

Свлачищата са опасни. Ако е констатирано активизиране на земните маси, не оставайте и не преминавайте през свлачищни райони. Спазвайте предписанията на специализираните органи.

КАКВО ТРЯБВА ЗА ЗНАЕМ, АКО ЖИВЕЕМ В РАЙОН НА СВЛАЧИЩА?

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ АКТИВИЗИРАНЕТО НА СВЛАЧИЩА:

 • Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на терена, в който възнамерявате да строите. Строителство трябва да се извършва само по законов ред при спазване на всички норми за изпълнение на строително монтажните работи /СМР/.  - Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура - водопровод, канализационна система, дренажна система.
 • Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез откосиране, канавки, водостоци.

АВАРИЙНИ МЕРКИ ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА:

Аварийните мерки са неотложни и се провеждат във възможно най-кратки срокове след възникването на опасността. Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва:

 • Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища. Осигурява се надеждна охрана .
 • Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района.
 • Спешно се отстранява причинителя за възникването на свлачищния процес.
 • Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение застрашен живот на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената територия.
 • Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен район.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ИЗГОТВЯТ ПРЕДПИСАНИЯ, ОРГАНИЗИРАТ И КООРДИНИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ:

 • Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив;
 • Изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др.
 • Изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи -изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци
 • Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района.
 • Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за пребиваване на хора в него.
 • Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води
 • Когато процесите имат срутищен характер се предизвиква частично срутване - контролирано по време, обем и местоположение, с цел предотвратяване на внезапното им активизиране и на нещастните случаи.

Сигнал за опасност от ураган - звуков файл

Източник: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"